ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:59:46

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:54:16

แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:46:12

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

7 เมษายน 2563 เวลา 15:12:34

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง เลื่อนการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

7 เมษายน 2563 เวลา 15:09:53

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง เลื่อนการสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2562

13 มีนาคม 2563 เวลา 14:34:16

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (สามารถรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

11 มีนาคม 2563 เวลา 16:19:03

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2562

10 มีนาคม 2563 เวลา 16:01:37

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:22:49

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:05:18

ใบสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2562

20 มกราคม 2563 เวลา 16:18:00

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง โครงการ "ครูช่วยศิษย์-มิตรช่วยเพื่อน" นักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 2/2562

9 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00:51

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2562

8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:17:20

ประกาศยกเลิกการงดการเรียนการสอนและการสอนชดเชย "กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน" สำหรับนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

18 เมษายน 2562 เวลา 15:43:07

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 14 (1 Pages)