วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

“ผู้นำด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่งอย่างยั่งยืน ด้วยทุนทางวัฒนธรรมแห่งเมืองมรดกโลก”