จุฬาพัสตร์ | Chulaphat

ที่มาของชื่อ จุฬาพัสตร์

เป็นการนำคำสองคำมารวมกัน คือ จุฬา + พัสตรา จึงเป็นที่มาของชื่อ จุฬาพัสตร์

จุฬา มาจาก ชื่อของวัดย่านอ่างทอง ซึ่งเดิม ชื่อวัดจุฬาโลก

พัสตรา ซึ่งหมายถึง ผ้า


ผลผลิต (Output)

ได้ผ้าลายจุฬาพัสตร์ ซึ่งเกิดจากการฟื้นฟูผ้าลายอย่างโบราณที่ใช้เป็นผ้าห่อคัมภีร์ที่วัดย่านอ่างทอง ซึ่งผ้าผืนเดิมนั้นมีสภาพเก่าแก่ ชำรุด เสียหาย โดยลายผ้าที่สถาบันอยุธยาศึกษาทำการฟื้นฟูขึ้นใหม่ จะถูกนำมาเป็นลายผ้าต้นแบบ เพื่อใช้เป็นทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนวัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก) และเพื่อพัฒนา ต่อยอดสู่ความยั่งยืนต่อไป


ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)

เกิดการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการใช้ผ้าลายจุฬาพัสตร์ มาเป็นลายต้นแบบในการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนวัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก)


ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ)

เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ นำไปสู่ความรู้สึกรักและหวงแหนมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันมีค่าในชุมชน