ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม