รายชื่อกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับที่ อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อชมรม หมายเหตุ
1 นายอนุวัฒน์ ตุ้มคำ โครงงานคณิตศาสตร์ -
2 นางสาวสุมิตรา กาญจนลักษณ์ Science Kids ม.ต้น
3 นายพิศาล สีสด ดนตรีสากล -
4 นางสาวพัชราภรณ์ ไวยเดช นักศึกษาวิชาทหาร -
5 นางสาวพิมผกา แก้วศรีปราชญ์ อ่านหนังสือ นักเรียน ม.6
6 นายวรรณพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.ต้น
7 นายรังสรรค์ สุวรรณทรัพย์ ดนตรีไทย -
8 ว่าที่ ร.ต.สมชาย ผลทิพย์ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว -
9 นางสาวศุภาวีร์ บุญเสวก
นางสาวกัญญา ผลาผล
ว่าที่ร้อยตรีสุทธิชัย สังข์คง
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ชุ่มโชคดี
เชียร์ -
10 นางสาวปัทมา มากขุนทด ดาราศาสตร์ -
11 นางสาวสุพรรณี อุทธา เต้นให้สนุกเพื่อความสุขของนักเรียน
12 นายอรัณย์ เอกชัยรุ่งโรจน์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ นักเรียน ม.6
13 ว่าที่ ร.ต.อาณัติ บุญคง ทำอาหาร -
14 นายกิตติภณ พิจารณา ค่ายอาสา นักเรียน ม.5-6
15 นางสาวอ้อมใจ การสมอรรถ พยาบาล -
16 ผู้นำเชียร์ นักเรียน ม.5