เอกสารดาวน์โหลด

กิจกรรมโรงเรียนล่าสุด

บุคลากร

 1. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับครูโรงเรียนสาธิต และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 2. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 3. แบบหนังสือยินยอมให้โอน ย้าย หน่วยงาน
 4. แบบคำร้องขอถ่ายทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ และ ก.พ.7) และเอกสารอื่น ๆ
 5. แบบกรอกข้อมูลประวัติพนักงาน
 6. แบบขอข้อมูลบุคลากร
 7. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุลและคำนำหน้าชื่อ
 8. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 9. แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 10. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
 11. แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 12. แบบใบลาติดตามคู่สมรส
 13. แบบขอลงชื่อปฏิบัติราชการ
 14. แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
 15. แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
 16. แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ (บุคลากร)
 17. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ)
 18. แบบใบลาอุปสมบท
 19. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 20. แบบขอยกเลิกไปราชการ
 21. แบบขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 22. แบบขออนุญาตไปราชการ (สายสนับสนุน)
 23. แบบขออนุญาตไปราชการ (สายวิชาการ)
 24. แบบบัญชีลงเวลาและเบิกค่าปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการสอนนักศึกษาบุคลากรภายนอก
 25. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 26. แบบขอหนังสือรับรอง
 27. แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 28. แบบใบลาพักผ่อน
 29. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว