(1) บุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายปฐมวัย)

image

น.ส.ธนิตาภรณ์ ธูปบูชา

พนักงานราชการ (ฝ่ายปฐมวัย)

image

นางคมขำ ฉิ่งเงิน

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายปฐมวัย)

image

น.ส.ขนิษฐา อยู่แพ

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายปฐมวัย)

image

น.ส.จันจิรา แก้วสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายปฐมวัย)

image

น.ส.ทัดดาว ธรรมชีพ

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายปฐมวัย)

image

น.ส.ประไพ ชูพงษ์

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายปฐมวัย)

image

น.ส.มัทนียา กิจสนิท

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายปฐมวัย)

image

น.ส.รัชนู กิจสนิท

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายปฐมวัย)

image

นางสมลักษณ์ เสถียรพันธุ์

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายปฐมวัย)

image

น.ส.สุรีย์พร แจ้งสว่าง

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายปฐมวัย)

image

น.ส.วราภรณ์ ยุวเรืองศรี

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายปฐมวัย)

(2) บุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายประถม)

image

นางกัญชนัญ ภาคเกษี

พนักงานมหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

image

นางจุฬารัตน์ สืบหงษ์

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ฝ่ายประถม)

image

น.ส.เบญจวรรณ เจริญทรัพย์

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายประถม)

image

น.ส.คนึงนิตย์ จันทร์อนุ

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายประถม)

image

นายทอง ซานอก

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายประถม)

image

น.ส.สำเนียง สุภีแดน

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายประถม)

(3) บุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายมัธยม)

image

น.ส.เพ็ญศรี คำผ่อง

พนักงานมหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

image

น.ส.ประภัสสร รอดรัตน์

พนักงานราชการ (ฝ่ายมัธยม)

image

นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ฝ่ายมัธยม)

image

นางสาวลลิตา ใยดำ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ฝ่ายมัธยม)

image

นายณัฐวุฒิ รอตเกษม

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ฝ่ายมัธยม)

image

นายสาโรจน์ ใบกว้าง

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายมัธยม)

image

นางสุวรรณา การประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายมัธยม)

image

นางอัญชัน สวนเศรษฐ

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายมัธยม)

image

นางสอิ้ง เสมา

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายมัธยม)

image

นางประไพศรี แจ้งตรง

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฝ่ายมัธยม)