ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Demonstration School of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University) ตั้งอยู่เลขที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์ 0-3524-5506 โทรสาร 0-3524-5506 website: https://aru.ac.th/stay/ เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation) หรือ อว.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดิมใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา” ก่อตั้งขึ้นมาจากการมองการณ์ไกลของท่านอาจารย์โสภณ สุวรรณโรจน์ อธิการวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ที่ต้องการให้วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องการให้โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เป็นห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของอาจารย์และนักศึกษาครู โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปีการศึกษา 2528 ณ บริเวณวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เริ่มเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน โดยใช้อาคารของคณะครุศาสตร์เป็นอาคารเรียนชั่วคราว มีอาจารย์อรธิรา บัวพิมพ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ขณะนั้น

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2535 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ว่า “สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏพุทธศักราช 2538 ซึ่งทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิต สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

และด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก. ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยรวมโรงเรียนสาธิตปฐมวัยและโรงเรียนประถมสาธิตเข้าด้วยกัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564

ตราประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้นำความกราบทูลพระกรุณาขอพระราชทาน เพื่อเป็นศิริมงคล ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือ ตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9