ปรัญชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ความรู้เด่น บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม นำสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศทางวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้นำทางสังคม

พันธกิจ

  • เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ สร้างเครือข่ายทางวิชาการและเป็นแหล่ง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และผู้นำทางสังคม
  • บูรณาการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
  • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูง
  • การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

เก่ง มีความซื่อสัตย์ เป็นผู้นำ มีจิตอาสา

สีประจำโรงเรียน

เหลือง – แดง