เอกสารดาวน์โหลด

กิจกรรมโรงเรียนล่าสุด

คำสั่ง

 1. คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 89/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีงบประมาณ 2565
 2. คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 86/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 642/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พนักงานราชการ ครูโรงเรียนสาธิต และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เ
 4. คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 85/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ประจำปีงบประมาณ 2565
 5. คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 83/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลอาคารพลศึกษา (โรงยิม)
 6. คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 82/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ของสถานศึกษา นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 7. คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 81/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ใหม่)
 8. คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 80/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน
 9. คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 79/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565
 10. คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 78/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน
 11. คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 77/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ
 12. คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 76/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
 13. คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 75/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน