อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้


  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร เรื่อง อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้มีสมรรถนะสูง และเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้นำความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เป็นประธานในพิธีเปิด รศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี เป็นวิทยากร อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากร ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากร

Posted by : โรงเรียนสาธิต (stay)

ปรับปรุง : Oct 05, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม