จัดแข่งขันโครงการกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ Open House สาธิตอยุธยา 2023


  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดแข่งขันโครงการกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ Open House สาธิตอยุธยา 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนและนักเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าชมนิทรรศการและผลงานการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน

Posted by : โรงเรียนสาธิต (stay)

ปรับปรุง : Sep 01, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม