3 มีนาคม 2566

สถานเอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย เปิดให้ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2566/2567

3 มีนาคม 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปและรับจัดฝึกอบรม เฉพาะหน่วยงาน ตามความต้องการ

3 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023

3 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้หัวข้อ "ทิศทางการผลิตครูยุคใหม่ เพื่ออนาคตประเทศไทย"

3 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Current Drug Development International Conference 2023 & 1st World Kratom Conference (CDD2023 & WKC2023) ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต

3 มีนาคม 2566

ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์

3 มีนาคม 2566

ขอเชิญขวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3 มีนาคม 2566

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ใน วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

2 มีนาคม 2566

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนครั้งที่ 15 ปี 2566 หัวข้อ “เมมเบรนสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว” MST2023 (BCG economy)

1 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญเข้าร่วม อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ด้วยการใช้ทักษะการโค้ช เพื่อการพัฒนาการสื่อสาร และการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่

1 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญเข้าร่วม อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้นำ (Changing Leadership’smindset) เพื่อการพัฒนาการดูแลทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

3 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญเข้าร่วม อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายในเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

13 ธันวาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าให้รักและภักดีในแบรนด์ (Hybrid Learning)

8 ธันวาคม 2565

ขอเชิญศึกษาดูงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6

8 ธันวาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะหมดไฟ (burnout) จุดไฟขึ้นใหม่ได้อย่างไร

8 ธันวาคม 2565

สำนักงาน กสทช. ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ กสทช.ประจำปี 2565

8 ธันวาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ จำนวน 3 ฉบับ

25 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอกบุญยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากค

25 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวของดี 4 ภาค (Storytelling) ในรูปแบบ Video Clip ตามโครงการ Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด

25 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022

25 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

25 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

25 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23

21 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Environmental Management and Energy System

21 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ในวันที่ 22 พ.ย.2565 เวลา 8.00-16.30 น.*

21 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

21 พฤศจิกายน 2565

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEN-INdia Research Training Fellowship 2022

21 พฤศจิกายน 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 "Graduate School Conference 2023"

21 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The7 Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)

21 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal

แสดงแถวที่ 31 to 60 of 97 (4 Pages)