31 มีนาคม 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 2

28 มีนาคม 2566

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ให้โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการถูกทักท้วงและตั้งข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน"

24 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ - ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดทำวารสาร หาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 21

24 มีนาคม 2566

สำนักงานการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมธิราช ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร ในปี ๒๕๖๖ เปิดรับสมัคร ๔ รุ่น (๔ ครั้ง

24 มีนาคม 2566

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ขอความร่วมมือ "โครงการรายงานผลคะเนนเลือกตั้ง ส.ส. 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ)"

23 มีนาคม 2566

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มอบหมายให้ บริษัท ชัตเตอร์ วี จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล”

23 มีนาคม 2566

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสมรรถนะทางการวิจัย : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

21 มีนาคม 2566

สถานทูตแคนาดา แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนของรัฐบาลประเทศแคนาดา “โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)” เพื่ออาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ต้องการศึกษาต่อหรือทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศแคนาดา

21 มีนาคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สมาคมไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี, College of International Education, Wenzhou University จัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคม

15 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

15 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "HR for the Futuer"

15 มีนาคม 2566

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

15 มีนาคม 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4” ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบ Zoom

13 มีนาคม 2566

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5

13 มีนาคม 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ประกาศรับบทความเพื่อพิจารณาสำหรับการตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ตีพิมพ์ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

9 มีนาคม 2566

กลุ่มขับเคลื่อนทุนมนุษย์นานาชาติ กรมการต่างประเทศ ร่วมกับ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Youth of excellence Scheme China Programe ประจำปี 2566

9 มีนาคม 2566

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2566

9 มีนาคม 2566

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย จัดประกวดหนังสั้น 'สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปชช.' ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท

9 มีนาคม 2566

สำนักการศึกษาทหาร ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการป้องกันประเทศ

9 มีนาคม 2566

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดงาน DIGITAL GOVERNANCE THAILAND 2023 Happiness Creation

9 มีนาคม 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับ งานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

9 มีนาคม 2566

สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO- Fellowship Programme เปิดรับสมัครทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2023

9 มีนาคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมงาน AIC2023 15th Congress of the International Colour Association

9 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

9 มีนาคม 2566

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ APaR จัดคอร์สอบรม "5 Days PDPA in Action รุ่นที่ 2" สำหรับประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สอนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการปฎิบัติตาม PDPA เสริมสร้างความรู้ด้านการคุ

9 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ องค์การ UNESCO ร่วมกับ รัฐบาลญี่ปุ่น เปิดรับสมัครรางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ปี ๒๕๖๖

9 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการอบรม. หลักสูตร “ปัญหาที่สำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางแก้ไขปัญหา”.

9 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน" รุ่นที่ 2-รุ่นที่ 5

3 มีนาคม 2566

(loud volume)คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 10 และระดับชาติครั้งที่ 19

3 มีนาคม 2566

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 97 (4 Pages)