การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระดับคณะ

คณะครุศาสตร์

      การจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “กระบวนการทำงานสู่ผลงานวิจัย”

     การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “ยกระดับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     การจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการบริหารจัดการเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 1

     การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์


คณะวิทยาการจัดการ

     การจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการพัฒนาการเขียนงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

     การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง เทคนิคการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     การจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยบูรณาการร่วมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

     การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การใช้ไลน์เป็นสื่อในการเรียนการสอน

การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ ปีการศึกษา 2562