รายละเอียด

image

นางอมรรัตน์ อมรนาถ

การศึกษา

  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล์ : jum_it48@hotmail.com เบอร์โทร : 0845682171 เบอร์ภายใน : 1541