กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 English Edutainment Day Camp (ผู้รับผิดชอบ:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)


  • เมื่อวันที่ 17-18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 English Edutainment Day Camp ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม