กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษพิชิต CEFR ระดับ B1 (ผู้รับผิดชอบ:คณะครุศาสตร์)


  • เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษพิชิต CEFR ระดับ B1 ณ ห้องประชุม 204, ห้อง 103, ห้อง 111 และห้อง 113 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม