ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย


  • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการรับเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย "การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ" ในระดับมัธยมและอุดมศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จัดขึ้น ณ ห้อง FMS 101 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

Posted by : Admin Faculty of Humanities

ปรับปรุง : Jul 24, 2562แฟ้มภาพกิจกรรม