รปศ.ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


  • เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนสอนและการพัฒนาน

Posted by : Admin Faculty of Humanities

ปรับปรุง : Jun 04, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม