ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร


  • เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม คือ แจ้งปฏิทินการดำเนินการและกำหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ระหว่างเดือน สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช(ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : มัทนียา หามาลัย

ปรับปรุง : Nov 08, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม