ประชุมแบ่งพื้นที่โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่5


  • เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมแบ่งพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช(ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : มัทนียา หามาลัย

ปรับปรุง : Nov 08, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม