ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2564


  • วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2564 (Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University Research Ethics Committee: ARU-REC) ณ ห้องประชุมจริยธรรม อาคารสิงหาราม ชั้น 2 (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Posted by : อัจฉรา วงษ์หา

ปรับปรุง : Mar 01, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม