วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนให้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนคร


  • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนให้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทรรศิกา ธานีนพวงศ์ และ อาจารย์สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Dec 01, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม