วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การจัดตั้งกลุ่ม การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และการออกแบบตราสินค้า ณ ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การจัดตั้งกลุ่ม การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และการออกแบบตราสินค้า ณ ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก และ อาจารย์พชร วงชัยวรรณ์ อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Nov 29, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม