วันที่ 28 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณอุดหนุนข้อเสนอโครงการจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 3025 อาคารบัณฑิตศึกษา


  • วันที่ 28 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณอุดหนุนข้อเสนอโครงการจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 เวลา13.30 ณ ห้องประชุม 3025 อาคารบัณฑิตศึกษา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Mar 29, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม