วันที่ 19 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชไร้ดินเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบัน จ.พระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 19 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชไร้ดินเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบัน จ.พระนครศรีอยุธยา และ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อภิชิต กระจ่างเย่า และ นายวิมล ประไพพิศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Dec 20, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม