วันที่ 27 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ต้อนรับ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร


  • วันที่ 27 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ สร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับในครั้งนี้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Oct 28, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม