วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดการประชุมเพื่อ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx


  • วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดการประชุมเพื่อ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก อาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ กรรมการ อาจารย์ชะกาแก้ว สุดสีชัง กรรมการและเลขานุการ นางเดือนเพ็ญสนแย้ม ผู้ช่วยเลขานุการ

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Oct 18, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม