วันที่่ 14 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขาย ให้กับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่่ 14 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขาย ของผลิตภัณฑ์กระยาสารท ณ หนองปลิงและ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือน ณ หนองปลิง " วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุภลัคน์ จงรักษ์ อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน และผศ.ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 15, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม