วันที่่ 13 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดการคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขาย ของผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่่ 13 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขาย ของผลิตภัณฑ์แหนมซิ่งริมบึง และ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตย ตำบลบ้านชุ้ง " วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุภลัคน์ จงรักษ์ อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน และผศ.ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 14, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม