วันที่ 13 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างตราสินค้า ให้กับกลุ่มชาวบ้านตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 13 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างตราสินค้าวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ โดย ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจากท่านคุณชิษณุพงศ์ กอบัวแก้ว ตำแหน่ง ครู วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับกลุ่มชาวบ้านตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 13, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม