วันที่ 12 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินกรจัด การสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์กระยาสารท ณ หนองปลิง และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือน ให้กับกลุ่มชาวบ้านตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 12 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินกรจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ "การสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์กระยาสารท ณ หนองปลิง และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือน" วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ โดยอาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจากท่านคุณชิษณุพงศ์ กอบัวแก้ว ตำแหน่ง ครู วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับกลุ่มชาวบ้านตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 13, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม