วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัด กิจกรรม การสนทนากลุ่มกับประชาชนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น


  • วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัด กิจกรรม การสนทนากลุ่มกับประชาชนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสวนธนวัฒน์ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิทยา ใจคำ ดร.พิชิต โชดก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายประเสริฐ ม่วงย้อย ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสวนธนวัฒน์ เป็นวิทยากรในการการสนทนากลุ่มกับประชาชน โดยมีนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา งานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี เจ้าหน้าที่วิจัยเข้าร่วมกิจกรรม

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 25, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม