วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี "โดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์ใช้งาน"


  • วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี "โดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์ใช้งาน" โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 20, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม