วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ งานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (โครงการ U2T for BCG)


  • สถาบัวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ งานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (โครงการ U2T for BCG) โดยกระทรวง อว. ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่โดยมีผู้เข้าร่วมครอบคลุมทุกตำบลในประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 01, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม