วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. งานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565


  • วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. งานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้อง อยุธยา-อาเซียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธาน

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jun 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม