วันที่ 12 มิถุนายน 2565 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขายการทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสานรักษ์ช่อม่วงคลองจิก ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับเครื่องจักสาน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขายการทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสานรักษ์ช่อม่วงคลองจิก ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิตภัณฑ์จักสาน

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jun 13, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม