โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ อบต.ตลาดใหม่ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านเทคนิคการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน และ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ฤดี เสริมชยุต และ อาจารย์ ญาณิศา เผื่อนเพาะ เป็นวิทยากรให้ความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 25, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม