โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ อบต.ตลาดใหม่ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิตภัณฑ์จักสาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ฤดี เสริมชยุต และ อาจารย์สุนันทา คะเนนอก เป็นวิทยากรให้ความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม