กิจกรรมการอบรม ระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์


  • วันที่ 20 เมษายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับเครื่องจักสาน กิจกรรมการอบรม ระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลิตเครื่องจักสานให้สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดและสามารถจำหน่าย ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสุนีย์ ทูรศิลป์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรมามอบความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Apr 20, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม