สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 7


  • วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน ในหัวข้อ การจัดเตรียมงานประชุมวิชาการ ณ ห้องประชุม 3013 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานที่ประชุม

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Mar 31, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม