สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 6


  • วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 6 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน ในหัวข้อ จัดโปรแกรมการนำเสนอบทความ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานที่ประชุม

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Mar 31, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม