สถาบันวิจัยและพัฒนา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์" และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE International Conference on Cybemetics and Innovations 2022 (ICCI 2022) " Ai & Innovative Application"

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Mar 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม