กองนโยบายและแผนเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย


  • วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผนเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รูปแบบการประเมินออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยกองนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามและผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน ข้อที่ 1 และข้อที่ 3

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Nov 15, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม