ประชุมการทบทวนและมอบหมายภาระงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน


  • ประชุมการทบทวนและมอบหมายภาระงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2566 ณ กองนโยบายและแผน อาคารบ้านพลูหลวง

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Dec 07, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม