ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการจัดการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตและแผนงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นงานวิจัยและนวัตกรรม


  • ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการจัดการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตและแผนงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพิจารณาภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Aug 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม