ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยพิจารณาภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


  • ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยพิจารณาภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องอยุธยา - อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ชั้น 2

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Aug 23, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม