การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการสถาบัน/สานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”


  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการสถาบัน/สานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : May 20, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม