อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • กองนโยบายและแผน โดยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมีกำหนดเข้าร่วมอบรมอีกครั้งในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Mar 20, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม